Книга памяти Каракалпакстана =Сокращения=

КЫСКАРТЫЛГАН СОЗЛЕРДИН ДИЗИМИ

ст — станция.

уэл.да — уэлаятында

р-нда /нын/ — районында

к. да — каласында.

 а/с  — ауыллык совет.

к/з — колхоз.

а. да — ауылында.

т. — тууылган

у — уезд.

губ — губерния.

ул. — улке.

пос.— поселка.

хут. — хуторынын

-ж. т. — жылы туылган

ефр. — ефрейтор.

к. с-нт —киши сержант.

с-нт — сержант.

а.  с-нт — ага сержант

ст-на — старшина.

к. л-нт — киши лейтенант.

л-нт — лейтенант.

а. л-нт — ага лейтенант

к-н — капитан

м-р — майор.

КЭК (РЭК) т. ш. —калалык (районлык) эскерий комиссариаты терепиннен шакыртылган